Giới thiệu

LÃNH ĐẠO KHOA

BSCKII. Lê Thế Vũ

Trưởng khoa

pho khoa

BSCKI Lê Thị Hải

Phó trưởng khoa

ytt

CN. Hoàng thị kim thanh

Điều dưỡng trưởng

Thành lập: 21/11/1979
– Tổng số giường điều trị: 16 (kế hoạch), 28 (thực kê)
– Tổng số nhân viên: 23
+ Bác sỹ: 03
+ NHS, điều dưỡng: 18
+ Hộ lý: 02

Trưởng khoa qua các thời kỳ:
+ BS Nguyễn Trọng Thanh
+ BS Nguyễn Thị Thu Viên
+ BS Nguyễn Bá Công
+ BS Nguyễn Minh Nguyệt
+ Nguyễn Trần Thiệm